TAHKİM.NET

Türk Tahkim Sitesi

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Haberler / Etkinlikler Hükümet Sporda Tahkim ve Bağımsız Federasyonlar İçin Anayasa Değişikliği Teklifi Sundu

Hükümet Sporda Tahkim ve Bağımsız Federasyonlar İçin Anayasa Değişikliği Teklifi Sundu

E-posta Yazdır PDF

Hükümet, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararı nedeniyle doğan yasal boşluğu gidermek üzere Tahkim Kurulu kararlarıyla ilgili hazırladığı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklife göre Tahkim Kurulu bağımsız ve tarafsız olacak. Kurul sportif faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerde en geç 10 iş günü, diğer konularda ise en geç 3 ay içerisinde kararını verecek. Teklife göre, ilgili kanunda yer alan "özerk" ifadesi "bağımsız" olarak değiştirilecek. Bağımsız spor federasyonları Merkez Danışma Kurulu'nun uygun görüşü, Bakanın teklifi ve Başbakan'ın kararı ile kurulacak.

 

AKP'nin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik öngören kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin gerekçesinde Anayasa Mahkemesi'nin, Tahkim Kurulu kararlarıyla ilgili verdiği iptal kararına atıfta bulunularak, kısmi iptalle doğan yasal boşluğun en geç 19 Mart 2011 tarihine kadar doldurulması gerektiği kaydedildi.

-BAKANIN TEKLİFİ VE BAŞBAKAN'IN KARARI İLE "BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARI" KURULACAK-

Teklife göre, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda yer alan "özerk" ibaresi "bağımsız" ibaresiyle değiştirilecek. Spor dalıyla ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslar arası kurallara göre yürütmek, gelişmesini sağlamak, sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak, teşkilatlandırmak, federasyonu uluslar arası faaliyetlerde temsil etmek ve Tahkim Kurulu kararlarını uygulamakla görevli ve yetkili, özel hukuk hükümlerine tabi bağımsız spor federasyonları kurulacak. Federasyonlar, Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Bakanın teklifi ve Başbakanın kararı ile kurulacak, kararın Resmi Gazete'de yayınlanması ile tüzel kişilik kazanacak. Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri iptal edilecek ve mal varlıkları Genel Müdürlüğe devredilecek. Federasyon malları devlet malı hükmünde olacak ve haczedilemeyecek. Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanların görevleriyle ilgili olarak işlemiş oldukları suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

-SPOR FEDERASYONLARININ MERKEZİ ANKARA'DA OLACAK-

Teklife göre, spor federasyonlarının merkezi Ankara'da olacak. Federasyonların merkez teşkilatı; genel kurul, yönetim, denetim, disiplin kurulları ile genel sekreterlikten oluşacak.
Federasyon yönetim kurulu, yedi üyeden az, on beş üyeden fazla, disiplin kurulu ise üç üyeden az, beş üyeden fazla olamayacak. Denetim Kurulu'nun iki üyesi seçimle üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen beş üyeden oluşacak. Genel sekreter, en az dört yıllık yüksek okul mezunu kişiler arasından görevlendirilecek. Federasyonların yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde federasyon temsilcilikleri kurulabilecek.

-GENEL MÜDÜRLÜK FEDERASYON GENEL KURULLARINDA GÖZLEMCİ BULUNDURACAK-

Bağımsız spor federasyonlarının il temsilcileri, federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilecek. Genel kurul federasyonun en üst organı olacak. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulunduracak. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının kanuna uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu Bakan'a sunulmak üzere 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe sunacak. Genel Müdürlük, raporun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilecek.

-DELEGELERİN YÜZDE 10'U GENEL MÜDÜRLÜK TEMSİLCİLERİNDEN OLUŞACAK-

Genel kurul üye sayısı olimpik ve paralimpik spor dallarında 150'den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise; 100'den az 200 üyeden fazla olamayacak. Olağan genel kurul; olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak federasyonlarda ise; kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde yapılacak. Genel kurulda kulüplerin delege sayısı, toplam delege sayısının yüzde 60'ndan az olamayacak. Genel kurulun delege sayısının yüzde 10'u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşacak.

-FEDERASYON BAŞKANI ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR-

Federasyon başkanı adaylarında, "T.C. vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak, Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak" şartları aranacak.

-SPORTİF DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KURULU KURULACAK-

Federasyonların sportif başarılarını, plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve izlemek üzere Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu kurulacak. Kurul; Bakan tarafından spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde veya kamu kurum ve kuruşları ile özel sektörde üst düzey görevlerde bulunmuş kişiler arasından iki yıl için görevlendirilecek. Kurul, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör ile dört üyeden oluşacak. Kurul'da kararlar salt çoğunlukla alınacak. Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülecek.

-TAHKİM KURULU BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ OLACAK-

Tahkim Kurulu, görevinde bağımsız ve tarafsız olacak. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yenisi görevlendirilemeyecek. Federasyonların veya spor kulüplerinin kurullarında görevli olanlar ile ihtar cezası dışında sportif ceza alanlar Tahkim Kurulu üyeliği yapamayacak. Tahkim Kurulu, en az beş üyenin katılımıyla toplanacak ve oy çokluğuyla karar alacak. Kurulun görev alanına giren konularda başvurular, ilgili kişiler ile kulüp başkanları veya yetkili kılınan idarecileri tarafından, Tahkim Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeyle yapılacak. Kurula başvuru süresi, federasyon yönetim kurulu kararı ile disiplin veya ceza kurulu kararının yazılı bildiriminden itibaren 10 gün olacak. Kurul kararını; kanun, ulusal ve uluslar arası federasyonların kuralları, kanunların usule ilişkin hükümleri ile dosya münderecatı, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ve her türlü delile göre verecek. Kurul, zorunlu haller dışında sportif faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerde en geç 10 iş günü, diğer hususlarda ise en geç 3 ay içerisinde kararını verecek. Taraflar, kararın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde verilen karara karşı karar düzeltme yoluna başvurabilecek.

-FEDERASYONLARIN DENETİMİ-

Federasyonların her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılacak. Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi yetkili kurullarınca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılacak. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların mevzuata ve amacına uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilecek ve bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Federasyonlar; sporcu, antrenör, hakem ve benzeri spor elemanları ile spor kulüplerine ve sponsorluklara ait istatistiki bilgileri 3 ayda bir Genel Müdürlüğe göndermek zorunda olacaklar.

ANKA

Cumartesi, 18 Temmuz 2015 08:16 tarihinde güncellendi  

Anketler

Tahkimin ülkemizde yeterince gelişememesinin sebebi size göre hangisidir?
 

Kimler Sitede

Şu anda 8 ziyaretçi çevrimiçi

Reklam