TAHKİM.NET

Türk Tahkim Sitesi

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Makaleler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tahkimi Sözleşmesi Örneği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tahkimi Sözleşmesi Örneği

E-posta Yazdır PDF

TAHKİM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

 

Bu sözleşme muhtemel durumlar dikkate alarak örnek olmak üzere hazırlanmış olup taraflar tahkim sözleşmesini Tahkim Tüzüğü çerçevesinde serbestçe yapabilirler.

1. İşbu tahkim sözleşmesi; .........................................................................................................

............................................................................................................. adresinde ikamet eden

.................................................................................................. ile ...............................................

.................................................................................................. adresinde ikamet eden ............

.......................................................................................................................................................

arasında akdedilmiş olup, sözleşmeyi akdedenler kısaca TARAFLAR olarak anılacaktır.

(Boşluklara her iki tarafın adres ve unvanları, sözleşmeyi imza eden gerçek kişi (şahıs firması) ise şahsın adı, soyadı yazılacaktır.)

 

2.Taraflar aralarında akdettikleri ...........................................................................................

tarihli ...........................................................................................................................................

konulu sözleşmeden dolayı ortaya çıkabilecek ihtilafların TOBB Tahkim Tüzüğü kapsamında, TOBB Tahkim Divanı aracılığı ve tahkim yoluyla çözülmesi hususunda mutabıktırlar.

 

Taraflar Tüzüğü okuyarak, şart, vecibe ve sonuçlara uymayı baştan kabul ettiklerini beyan ederler.

 

(Boşluklara, tarafların hangi tarih ve konulu sözleşmeden doğabilecek ihtilafların TOBB Tahkimi yoluyla çözümlenmesini istediklerini açık ve kesin ifadeyle yazmaları, aralarında ticari anlamda birden fazla sözleşme mevcut ise, her birisi için ayrı ayrı tahkim sözleşmesi düzenlemeleri gerekmektedir.)

3.Taraflar, tahkimin ........................................................ yapılmasını kararlaştırmışlardır.

 

(Bu kısma taraflar dilerlerse tahkim mahalli olarak belirleyecekleri şehir adını yazacaklardır. Tarafların tahkim yerini belirlememeleri halinde, Tahkim Divanı belirler.)

4.Taraflar bu sözleşme konusu tahkime ........................................ hukukunun uygulanmasında mutabıktırlar.

 

(Bu madde uluslararası nitelikteki ticari sözleşmelerden doğabilecek ihtilaflarda önem kazanmaktadır. Taraflar hangi ülke hukukunun uygulanacağı hususunda mutabık iseler o ülkenin adını yazacaklardır. Bu konuda bir mutabakatları yoksa hakem (veya hakemler) uygulayacağı hukuku kendisi tayin edecektir. Türk firmaları arasındaki ihtilaflarda ise kendi mevzuatımızın uygulanacağı tabiidir.)

5.Taraflar, TOBB Tahkim Divanı nezdinde dava açılmasını müteakip, kendilerine bildirilecek tahkim bedelini, avans mahiyetinde eşit olarak ödemeyi, Divanın onaylayacağı hakem kararında yer alacak toplam giderleri de, hisselerine isabet eden miktarda karşılamayı taahhüt ederler.

 

Davalı tarafın ½ avansı karşılamaması halinde davacı taraf avansın tamamını ödemekle mükellef olacaktır.

 

6.Taraflar ihtilafın .......................hakem tarafından çözümlenmesini kararlaştırmıştır.

 

(İhtilaflar bir ya da üç hakem tarafından çözümlenebileceği cihetle yukarıdaki boşluk 1 veya 3 şeklinde doldurulacaktır.)

SEÇMELİ HÜKÜMLER

 

7/a)Taraflar tek hakemin, TOBB Tahkim Divanı tarafından seçilmesinde mutabıktır.

 

(Bu madde, tarafların ihtilafın tek hakemle çözümünü, hakemin de TOBB Tahkim Divanınca tayinini kabul etmeleri halinde yazılacaktır.)

b)Taraflar tek hakem olarak ....................................................................................................

adresinde ikamet eden .....................................................................................’i seçmişlerdir.

 

Ancak, bu hakemin TOBB Tahkim Divanınca onaylanmaması halinde, hakemin Divan tarafından tayin edileceğini kabul ederler.

 

(Bu madde, tarafların baştan tek hakemin kimliği üzerinde mutabık bulunmaları halinde yazılacaktır.)

c)Taraflar, tek hakemin, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 30 gün içinde kendilerince seçileceğini, bu süre zarfında hakem üzerinde anlaşamadıkları veya hakemin Divanca onaylanmaması halinde görevlendirilecek hakemin Divan tarafından tayin edileceğini kabul ederler.

 

(Bu madde tarafların tek hakem seçimini, ihtilafın ortaya çıkmasından sonraya bırakmaları halinde sözleşmeye koyabilecekleri bir hükümdür.)

8/a)Taraflar 3 hakemden birinin davacı tarafından dava dilekçesinde, ikincisinin davalı tarafından cevap dilekçesinde belirleneceğini, üçüncü hakemi de bu iki hakemin15 gün içinde seçeceğini;

 

Davacı veya davalı tarafın hakem ismini bildirmemesi veya hakem seçimini TOBB Tahkim Divanına bırakması halinde bu hakemleri;

 

Taraf hakemlerinin 15 gün içinde üçüncü hakemi seçmemesi halinde üçüncü hakemin, Divan tarafından seçileceğini, kabul ederler.

 

(Bu madde ihtilafların üç hakem tarafından çözümlenmesinin ve taraf hakemlerinin davacı ve davalı tarafından, üçüncü hakemin ise taraf hakemlerince seçilmesinin öngörüldüğü hallerde kullanılabilir.)

b)Taraflar 3 hakemden birinin davacı tarafından dava dilekçesinde, ikincisinin davalı tarafından cevap dilekçesinde belirleneceğini, üçüncü hakemin ise TOBB Tahkim Divanı tarafından tayin edileceğini,

 

Davacı veya davalı tarafın hakem ismi bildirmemesi veya hakem seçimini TOBB Tahkim Divanına bırakması halinde, bu hakemlerin de Divanca tayin edileceğini, kabul ederler.

(Bu madde 3 ncü hakemin TOBB Tahkim Divanına bırakılması halinde sözleşmeye konulabilir.)

c)Taraflar her üç hakeminde TOBB Tahkim Divanınca tayin edilmesi konusunda mutabıktırlar.

 

(Tarafların hakemlerin seçimini tamamen TOBB Tahkim Divanına bırakmaları halinde bu madde yazılacaktır.)

9.Taraflar, hakem (veya hakem mahkemesi başkanı) in daveti üzerine hakem (veya hakemler) huzurunda tanzim edilecek görev belgesini imzalamayı, bundan imtina etmeleri halinde dahi tahkim prosedürünün kesintisiz olarak süreceğini ve hüküm ifade edeceğini, bir veya iki tarafından görev belgesini imzadan kaçınması halinin, hakem kararının geçerliliğini etkilemeyeceğini kabul ederler.

 

10.Taraflar, ihtilafın TOBB Tahkimine sunulmasını müteakip uzlaşmaları veya davacının vazgeçmesi halinde, tahkim masraflarını TOBB Tahkim Tüzüğü hükümleri çerçevesinde ödemeyi taahhüt ederler.

 

11.Yukarıda 10 maddeden ibaret işbu tahkim sözleşmesi hükümlerini kabul ve şartlarına uymayı taahhüt ederiz.

 

 

................................... ....................................

Firması Adına Firması Adına

 

................................... ....................................

 

 

(Sözleşmeye, tarafların temsil ve imza yetkisini haiz olduklarına dair imza sirkülerini eklemeleri gerekmektedir.)

Cumartesi, 18 Temmuz 2015 08:51 tarihinde güncellendi  

Anketler

Tahkimin ülkemizde yeterince gelişememesinin sebebi size göre hangisidir?
 

Kimler Sitede

Şu anda 13 ziyaretçi çevrimiçi

Reklam